Uku logo

Sisene

Kasutus- ja

privaatsustingimused

Mõisted

 1. Need teenuse kasutamise tingimused reguleerivad teenuse õiguste omaja ja osutaja, Artify OÜ (registrikoodiga 11698794, asukohaga Tondi 27, 11316 Tallinn, Eesti; edaspidi Teenusepakkuja) ja teenuse kasutaja (edaspidi Klient) vahelisi õigussuhteid, mis tulenevad Teenusepakkuja poolt Teenuse osutamisest Kliendile.
 2. Kliendi all mõistetakse inimest, kes on end selle Lepinguga sidunud (täpsustatud allpool) ja kellele Teenusepakkuja on andnud, vastavalt Lepingule, loa Teenuse kasutamiseks Lepingu järgi.
 3. Uku teenuse arvete edastaja on Uku Viam OÜ
  (registrikood 11176647, KMKR nr. EE101021247,  asukohaga Tondi 27, 11316 Tallinn, Eesti; edaspidi Operaatorfirma).
 4. Lepingu all mõistetakse käesolevat kokkulepet Teenuse kasutamise tingimuste osas Teenusepakkuja, Operaatorfirma ja Kliendi vahel.
 5. Teenuse all mõistetakse veebitööriista Uku (https://getuku.com/et), mis on mõeldud tööde juhtimiseks ja haldamiseks.
 6. Kliendi Konto all mõistetakse kontot, mis luuakse Kliendile Teenuse kasutamiseks.
 7. Sisu all mõistetakse infot, mis on kättesaadav Teenuse kaudu või Teenuse vahendusel.
 8. Teenusepakkuja Sisu all mõistetakse Sisu, mille Teenusepakkuja on Kliendile Teenuse vahendusel kättesaadavaks teinud.
 9. Kliendi Sisu all mõistetakse Sisu, mille Klient on tootnud Teenuse vahendusel.

Kliendi kinnitused

 1. Klient kinnitab, et tal on kehtiv seaduslik alus (ja/või vajalik heakskiit ja nõusolek Kliendi seaduslikult või volitatud esindajalt) Lepingu sõlmimiseks ja seetõttu on Leping siduva iseloomuga Teenusepakkuja ning Kliendi vahel.

 2. Klient kinnitab, et info, mille ta on esitanud Teenuse kasutajaks registreerimisel, on tõene, korrektne ja ajakohane.

 3. Klient kinnitab ja nõustub, et Teenuse vorm ja laad võivad aeg-ajalt muutuda ilma, et Teenusepakkuja Klienti sellest eelnevalt teavitaks, tulenevalt sellest, et Teenusepakkuja uuendab ja täiustab Teenust. Ühtlasi, Klient kinnitab ja nõustub, et Teenusepakkuja võib Teenuse (või mõne Teenuse võimaluse) osutamise Kliendile lõpetada oma äranägemise järgi Klienti sellest eelnevalt teavitamata.

 4. Klient kinnitab ja nõustub, et Teenusepakkujal võib olla ala-, tütar- või partnerorganisatsioone, kes Teenusepakkuja asemel pakuvad Kliendile Teenust (või osa sellest).

 5. Klient kinnitab ja nõustub, et Teenusepakkuja omab kõiki Teenusega seotud intellektuaalse omandi õigusi, hoolimata sellest, kas need õigused on registreeritud või mitte.

 6. Käesolevaga nõustub Klient kasutama arvutisidet Teenusepakkujaga Lepingu ja teiste kokkulepete sõlmimiseks. Käesolevaga loobub Klient kõigist õigustest, mis tuginevad seadustele, kus nõutakse füüsilist (mitte-elektroonilist) allkirja.

Kliendi kohustused

 1. Klient võib kasutada teenust ainult selleks ettenähtud eesmärkidel (kirjeldatud käesolevas Lepingus). Klient ei tohi kasutada teenust illegaalsetel eesmärkidel.

 2. Klient kohustub hoidma salajas oma Kontoga seotud salasõna. Kui Klient tuvastab salasõna või Kliendi poolt volitamata Kliendi konto kasutamise, on klient kohustatud teavitama Teenusepakkujat saates vastavasisulise kirja e-posti aadressile support@getuku.ee.

 3. Klient kohustub Teenust mitte kasutama (ega kasutamist proovima) muude liideste kaudu, kui selleks Teenusepakkuja poolt ettenähtud liidesed.

 4. Klient kohustub hoiduma kõigist tegevustest, mis häirivad või takistavad Teenust, sealhulgas Teenust pakkuvaid servereid ja arvutivõrku, mis on Teenusega seotud.

 5. Klient ei tohi mingisugusel viisil kahjustada Teenusepakkujat või teisi Teenuse kasutajaid.

Sisu

 1. Teenusepakkuja Sisu on autoriõigustega kaitstud. Klient ei tohi kopeerida, jagada, muuta, rentida, üürida, laenata, müüa, jagada, luua tuletatud töid, dekompileerida või teistmoodi välja võtta Teenuse lähtekoodi või osa sellest, ilma autoriõiguse omaniku vastava loata.

 2. Klient nõustub ja kinnitab, et Kliendi Sisu eest vastutab ainuisikuliselt ta ise. Teenusepakkuja ei ole Kliendi Sisu eest mingil moel vastutav.

 3. Kasutaja on teadlik ja nõustub, et Sisu hoitakse Teenusepakkuja hallatavas serveris ning Kasutaja annab kõik selleks vajalikud õigused.

 4. Teenusepakkuja kasutab kõiki mõistlikult vajalikke turvameetmeid, mis kaitsevad Sisu kõrvaliste isikute ja pahavara eest ning tagavad Sisu säilimise ja konfidentsiaalsuse.

 5. Teenusepakkuja tagab Sisu konfidentsiaalsuse mõistliku hoolsusega, ei kasuta Sisu eesmärgil, mis väljuks käesoleva Lepingu raamest ning ei avalda Sisu kolmandatele isikutele (va kolmandatest isikutest teenusepakkujad). Teenusepakkuja omab kontrolli juurdepääsu üle Sisule. Teenusepakkuja võib avaldada Sisu, kui see on nõutud seaduse või muu õigusliku alusega, teavitades sellest Kasutajat.

 6. Kui Klient loob, edastab, kuvab või muudab mõnel teisel viisil Sisu kättesaadavaks, peavad tal olema selleks kõik õigused, sealhulgas autorõigused, kaubamärkide kasutusõigused. Klient kohustab täitma ja austama teiste isikute intellektuaalse omandi õigusi.

 7. Klient kohustab mitte looma, edastama, kuvama või mõnel muul viisil kättesaadavaks muutma Sisu, mis on ebaseaduslik, solvav, labane või teise privaatsusesse tungiv (sh viirused ja teised kahjulikud koodijupid).

 8. Teenusepakkujal on õigus eemaldada Kliendi Sisu või osa sellest või kustutada Kliendi Konto, kui Klient ei ole täitnud Lepingut.

Teenuse kasutusõigus

 1. Teenusepakkuja annab Kliendile õiguse Teenust kasutada. Kasutusõigus on isiklik, mitte edasiantav ning mitte eksklusiivne (Litsents).

 2. Klient ei tohi oma Lepingust tulenevaid õigusi anda üle kolmandatale osapooltele.

 3. Litsents on väljastatud ainsa eesmärgiga võimaldada Kliendil kasutada Teenust nii, nagu on Teenusepakkuja poolt ette nähtud, viisil, mida võimaldab Leping ning mis on kättesaadavaks tehtud Teenusepakkuja poolt.

Kahjutasu

 1. Klient nõustub ja kinnitab, et ta on ainuisikuliselt ning täielikult vastutav oma Sisu ning oma Kontol tehtavate toimingute eest. Klient nõustub ja kinnitab, et on ainusikuliselt ning täielikult vastutav Lepingu rikkumise eest.

 2. Klient peab hüvitama täies ulatuses Teenusepakkujale Lepingu rikkumise ja/või oma Kontol toimuvaga tekitatud kahju (nõuded, kohustused, kahjud, kulutused, kahjustused ja sellest tulenevad kulutused, sealhulgas teenustasu õigusabi eest).

Tasulise teenuse kasutamine

 1. Operaatorfirmal on õigus Teenuse eest küsida perioodilist tasu.

 2. Kui Klient liitub tasulise teenusega, tasub ta ettemaksu valitud perioodiks (kuuks või aastaks).

 3. Teenuse eest tasutakse ettemaksuna ning ettemaks ei ole tagastatav. Operaatorfirma ei tagasta ettemaksu ega paku krediiti ainult osaliselt kasutatud perioodi eest. Kõikide kasutajate võrdse kohtlemise huvides erandeid ei tehta.

 4. Tellimus uueneb tellimusperioodi lõpus automaatselt, va kui Klient tühistab tellimuse oma Kontol enne käimasoleva tellimusperioodi lõppu.
 5. Teenuse eest saab tasuda krediitkaardiga või krediitkaardi omadustega pangakaardiga.

 6. Väljastatud arvetele pääseb Klient ligi oma Konto kaudu.

 7. Kõik hinnad on esitatud ilma täiendavate maksudeta mis tulenevad seadustest, juhul kui ei ole märgitud teisiti. Klient vastutab kõikide selliste seadustest tulenevate maksude tasumise eest.

 8. Ettemakstud tasulise konto perioodi lõppedes muutub konto tasuta kontoks ning kaotab kõik tasulise konto privileegid. Kliendil on alati võimalus tasulise konto perioodi pikendada täiendava ettemaksuga.

 9. Tasulise konto muutumine tasuta kontoks võib endaga kaasa tuua andmete kadumise ja võimaluste vähenemise Kliendi kontol. Teenusepakkuja ei kanna selliste kadude eest vastutust.

 10. Teenuse hindadega saab tutvuda kodulehe getuku.ee Hindade jaotuses.

 11. Teenusepakkuja võib muuta hindu, teatades sellest Kliendile mõistliku aja ette. Hinnad muutuvad järgneva tellimusperioodi algusest.

Isikuandmete töötlemine

 1. Klient on Konto registreerimisel kohustatud esitama oma tõesed isikuandmed.

 2. Klient annab nõusoleku Lepingus kirjeldatud ulatuses isikuandmete töötlemiseks eesmärgiga tagada Teenuse kvaliteet.

 3. Teenusepakkuja kogub ja salvestab isikuandmeid elektroonilisel kujul, tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis.

 4. Teenusepakkuja töötleb isikuandmeid Kliendile Teenuste osutamise eesmärgil ning informatsiooni edastamiseks Kliendile.

 5. Teenusepakkuja ei edasta, müü ega avalikusta Kliendi andmeid kolmandatele osapooltele ilma eelneva nõusolekuta, va Lepingus sätestatud juhtudel.

 6. Teenusepakkujal on õigus edastada isikuandmeid koostööpartneritele teenuse parandamise eesmärgil.

 7. Teenusepakkuja töötleb järgnevaid Kliendi isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, sünnipäev, telefoninumber (edaspidi nimetatud Isikuandmed).

 8. Teenusepakkuja töötleb Kasutaja Isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses sätestatud nõuetega.

 9. Teenusepakkuja ei ole kohustatud Kasutajate Isikuandmeid säilitama.

 10. Teenusepakkuja teavitab Kasutajat kohe, kui saab teadlikuks tema mistahes isikuandmete juhuslikust või volituseta avalikustamisest, kasutamisest, kahjustumisest või hävitamisest.

 11. Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma Isikuandmetega ning andmeid parandada oma Kontol või nõuda andmete kustutamist, va juhul, kui seadus sätestab teisiti.

 12. Kasutajal on õigus nõusolek Isikuandmete töötlemiseks igal hetkel tagasi võtta, nõuda Isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud Isikuandmete kustutamist, samuti Konto sulgemist. Selleks esitab Klient vastavasisulise sooviavalduse aadressile info@getuku.ee.

Privaatsustingimused

 1. Veebilehe getuku.ee külastajad nõustuvad küpsiste (cookies) ja teiste sarnaste tehnoloogiate kasutamisega ning nendega seotud isikuandmete kogumise, kasutamise ja jagamisega parema Teenuse ja teeninduse pakkumise nimel.

 2. Veebilehel getuku.ee võib Teenusepakkuja kasutada tehnoloogiaid, mis koguvad teavet Teenuse kasutamise kohta. Selline info võib sisaldada teavet Kliendi paketi ja kliendisuhtluse kohta, tehtud päringute üksikasju, tehnilisi andmeid jms.

 3. Teenusepakkuja mõistab ja kinnitab, et Kasutaja poolt Teenuse kasutamisel saadud Kasutaja Isikuandmetele ega Sisule ei ole tal omandiõigust ning mõistab ja kinnitab, et selliste Isikuandmete ning Sisu omandiõigus kuulub Kasutajale.

Küpsiste kasutamine

 1. Meie veebileht getuku.ee kasutab teenuse paremaks toimimiseks küpsiseid (cookies). Küpsised on väikesemahulised tekstifailid, mille veebiserver saadab kasutaja brauserile ja mis salvestatakse arvuti kõvakettale.

 2. Kasutame küpsiseid ainult selleks, et pakkuda teile isikupärasemat kasutuskogemust ja mugavamat navigeerimist.

 3. Kui te ei soovi küpsiste salvestamist oma arvutisse, on teil õigus neist loobuda. See toimub läbi teie brauseri privaatsusseadete ja loobuda võib nii kõikidest küpsistest kui ka ainult osadest. Palun pange tähele, et küpsiste blokeerimine võib piirata meie lehe kasutusvõimalusi.

 4. Getuku.ee kasutab järgnevaid küpsiseid:
  – seansi küpsised ehk ajutised küpsised, mis kustuvad automaatselt brauseri sulgemisel.
  – püsiküpsiseid, mis salvestuvad brauserisse pikemaks ajaks ja võimaldavad kasutaja tuvastamist jms.
  – kolmandate osapoolte küpsiseid, mille tekkimist me otseselt ei kontrolli, kuid mis aitavad meil teha statistikat, pakkuda adekvaatset kliendituge ning teha lehe kasutamine mugavamaks.

Lepingu lõpetamine

 1. Leping on sõlmitud määramata ajaks.

 2. Kliendil on õigus Leping ette teatamata lõpetada sellest Teenusepakkujat teavitades.

 3. Teenusepakkuja võib igal hetkel Lepingu lõpetada, kui

  1. Klient on Lepingut rikkunud (või on käitunud viisil, mis selgelt näitab, et ta ei kavatse või ei ole võimeline Lepingut täitma; või
  2. vajadus selle järgi tuleneb seadusest (nt kui Teenus või selle osa osutub seadusega vastuolus olevaks); või
  3. Teenuse pakkumine pole Teenusepakkuja hinnangul enam äriliselt mõistlik.

 4. Lepingu lõppedes muutub Lepingust tulenev Teenuse kasutamise õigus kehtetuks.

Lahtiütlemine

 1. Teenust pakutatakse “nagu on” vormis ning Teenusepakkuja ei anna Kliendile Teenusega seoses garantiisid.

 2. Muuhulgas ei garanteeri Teenusepakkuja Kliendile, et:

  1. Teenuse kasutamine vastab Kliendi nõudmistele ja vajadustele;
  2. Teenuses ei esine tõrkeid, katkestusi, turvaauke, vigu;
  3. Kliendi omandatud info, mis tuleneb Teenuse kasutamisest, on täpne, korrektne, usaldusväärne ning ajakohane;
  4. Vead Teenuse funktsionaalsuses saavad parandatud;

 3. Teenusele ei kohaldu ükski garantii (muuhulgas rahuldavale kvaliteedile, otstarbekohasusele või kirjeldusele vastavusele), mida selgesõnaliselt Lepingu tingimustes ei sisaldu.

 4. Teenusepakkuja ei vastuta Kliendi ees ei otseste ega kaudsete kahjude eest (sealhulgas kasumi-, andme-, goodwill’i või mainekahju), mis võivad tuleneda Kliendi seotusest Teenusega. Sealhulgas kahjude eest, mis tulenevad:

  1. muudatustest, mille Teenusepakkuja on Teenusesse sisse viinud;
  2. Teenuse lühiajalisest või pikemaajalisest katkestusest;
  3. Kliendi sisu kustutamisest, rikkumisest või salvestamise tõrgetest;
  4. Kliendi suutmatusest edastada Teenusepakkujale adekvaatset infot Konto kohta;
  5. Kliendi hooletusest parooli või Konto detailide salajas hoidmisel;

 5. Teenusepakkuja vastutab kahju eest, mida seadusest tulenevalt ei saa välistada või piirata.

Lepingu muutmine

 1. Teenusepakkujal on õigus Lepingut igal ajal ühepoolselt muuta. Lepingu uuendatud versioon tehakse Teenusepakkuja poolt kättesaadavaks Teenuse veebilehel ja sellekohane teavitus saadetakse ka Kliendile. Klient nõustub, et jälgib Teenuse veebilehte, et end viimaste Lepingu muudatustega kursis hoida.

 2. Klient nõustub, et kui ta kasutab Teenust pärast Lepingu ühepoolset muutmist, siis kinnitab ta sellega Lepingu muudatused. Kui muudetud Leping ei ole Kliendi poolt aktsepteeritav, peab ta koheselt Teenuse kasutamise lõpetama.

Muud tingimused

 1. Teenus võib sisaldada veebilinke välistele veebilehekülgedele või Sisule. Teenusepakkuja ei vastuta kolmandate isikute loodud veebilehekülgede või Sisu eest. Klient kinnitab ja nõustub, et Teenusepakkuja ei ole vastutav väliste veebilehtede ega sisu kättesaadavuse, vastavuse ega terviklikkuse eest.

 2. Teenuse kasutamiseks võib kliendil olla tarvis kasutada või laadida alla kolmandate isikute loodud teenuseid või tarkvara. Selliste teenuste või tarkvara kasutamisele võivad kohalduda eraldi tingimused. Leping ei mõjuta Kliendi suhet selliste kolmandate isikutega.

 3. Klient nõustub, et Teenusepakkuja võib Kliendile edastada Teenuse kohta teateid (sh ka Lepingut puudutavaid) meili teel.

Lõppsätted

 1. Leping sätestab kogu kokkuleppe Kliendi ning Teenusepakkuja vahel Teenuse kasutamiseks, ning asendab täielikult kõik eelnevalt sõlmitud kokkulepped, mis puudutavad Teenuse osutamist Kliendile Teenusepakkuja poolt.

 2. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

 3. Kõik Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui lahenduseni ei jõuta, pöörduvad pooled vaidluse lahendamiseks Harju Maakohusse.


Viimati muudetud 25. mail 2018